Castellano Valencià English

FUNCIONS

L'activitat principal de la Societat es concreta en les següents línies de negoci:

a) Abastiment d'aigües potables. La Societat gestiona explotacions d'aigua potable tant per compte d'entitats públiques com per compte propi. 

b) Explotació d'estacions de depuració d'aigües residuals. Els servicis d'esta naturalesa gestionats en l'actualitat per la Societat resulten de comandes de l'Excma. Diputació Provincial de València en virtut de convenis firmats amb altres entitats públiques la duració de la qual oscil·la entre terminis anuals i terminis de vint-i-cinc anys. Així mateix, la Societat gestiona explotacions per compte propi en distints municipis, bé per mitjà de contractes de duració diversa, bé per mitjà de participacions en Unions Temporals d'Empreses que han sigut adjudicatàries de concursos normalment promoguts per Entitat Pública de Sanejaments d'Aigües Residuals (EPSAR) de la Generalitat Valenciana .

c) Construcció d'infraestructures. En esta activitat s'engloba la construcció de canalitzacions i xarxes, captació d'aigua, estacions depuradores d'aigües residuals i, en general, qualsevol infraestructura hidràulica duta a terme en virtut de convenis vigents o per petició expressa d'Ajuntaments.