Castellano Valencià English

ACCIONISTES

Fins a l'exercici 1999, la Societat tenia caràcter de societat unipersonal sent el seu accionista únic l'Excma. Diputació Provincial de València. En 1998 es va iniciar procés de privatització que va donar lloc, en 1999, a l'adquisició per part del Grup Global Omnium (anteriorment Aigües de València) del 49% de les accions que integren el capital social de la Societat.

Els accionistes de la Societat son els següents:

  Participació
 Excma. Diputación Provincial de Valencia 51%
 Vainmosa Cartera, S.L. (Grupo Global Omnium) 49%

 

La Societat manté el seu domicili social en Gran Via Marqués del Túria 17, 46005 València.