Castellano Valencià English

ACCIONISTES

Fins a l'exercici 1999, la Societat tenia caràcter de societat unipersonal sent el seu accionista únic l'Excma. Diputació Provincial de València. En 1998 es va iniciar procés de privatització que va donar lloc, en 1999, a l'adquisició per part d'Aigües de València del 49% de les accions que integren el capital social de la Societat.

Capital subscrit

El capital social de la Societat al 31 de desembre de 2016 i 2015 està representat per 6.220 accions ordinàries de 601,01 euros de valor nominal cada una, totalment subscrites i desembossades.

Al 31 de desembre de 2016 i 2015 els accionistes de la Societat eren els següents:

 

Participació

Diputació Provincial de València

51%

Vainmosa Cartera, S.L. (Aigües de València)

49%

 

100%